Orgány družstvaORGÁNY DRUŽSTVA

Orgány družstva sú:

  1. zhromaždenie delegátov
  2. predstavenstvo
  3. kontrolná komisia
  4. predseda
  5. členská schôdza samosprávy
  6. výbor samosprávy
  7. zástupca vlastníkov bytov